Penrose advocatenkantoor in Amsterdam
top
Penrose header ie recht afbeelding

IE-recht

  /    /  IE-recht

Penrose Advocaten intellectueel eigendomsrecht

Penrose is een advocatenkantoor gespecialiseerd in IE-recht. Penrose adviseert en procedeert met betrekking tot het beschermen en handhaven van intellectuele eigendomsrechten, zoals auteursrechten, merkrechten en handelsnaamrechten. Veel voorkomende onderwerpen in dit kader zijn de bescherming en inbreuk op bedrijfsgeheimen, licentieovereenkomsten, en de vraag hoe je IE-rechten kan onderbrengen in een aparte besloten vennootschap (een IP-B.V.). Hieronder beschrijven we een aantal IE-gerelateerde onderwerpen waar wij dagelijks bij betrokken zijn.

Anderen zochten ook naar:

IE-rechten

Intellectuele eigendomsrechten (of kortgezegd ‘IE-rechten’) beschermen immateriële voorwerpen (zoals werken, technische uitvindingen, namen of logo’s).

IE-rechten waar vrijwel iedere ondernemer mee te maken heeft, zijn het auteursrecht, merkrecht en handelsnaamrecht. Daarnaast zijn er ook nog de bedrijfsgeheimen (trade secrets). Bedrijfsgeheimen hebben niet eenzelfde status als IE-rechten, maar genieten wel bescherming. In Nederland is dit (onder meer) vastgelegd in de Wet bescherming bedrijfsgeheimen (‘Wbb’). Meer over de Wbb en de bescherming van bedrijfsgeheimen, lees je in het blog ‘Wet bescherming bedrijfsgeheimen’.

Met een IE-recht verkrijgt de rechthebbende een absoluut en exclusief recht op het gebruik en de exploitatie van het voorwerp, vinding, de naam of het logo. Dit houdt in dat de rechthebbende het voorwerp kan gebruiken, maar bijvoorbeeld ook (onder nadere voorwaarden) gebruiksrechten ten aanzien van het voorwerp, de vinding of merknaam aan anderen kan verstrekken. Dit gebeurt dan meestal op basis van een licentieovereenkomst.

In sommige gevallen is voor de bescherming van IE-rechten een registratie vereist, zoals bij merken, modellen en octrooien.

Om de mogelijkheden voor een potentiele samenwerking met een andere partij te onderzoeken, moet veelal ook een ‘tipje van de sluier’ rondom je business case en IE-rechten oplichten. Om de IE-rechten hierbij zoveel mogelijk te beschermen is een geheimhoudingsovereenkomst (oftewel NDA) een veel gebruikte en aan te raden oplossing. Een conflict over IE-rechten wordt uiteindelijk vaak beëindigd in een vaststellingsovereenkomst.

Wanneer een ander – zonder jouw toestemming – gebruik maakt van je intellectuele eigendomsrechten, kan daartegen worden opgetreden. Er is dan mogelijk sprake van een inbreuk.

Het is ook mogelijk dat je zelf wordt aangesproken wegens inbreuk op intellectuele eigendomsrechten van een ander. Bijvoorbeeld, je hebt een foto van Google gepakt en op jouw eigen website geplaatst zonder bronvermelding en zonder toestemming te vragen van de fotograaf, dan wel auteursrechthebbende.

De rechthebbende die intellectuele eigendomsrechten beschikbaar wil stellen aan een andere partij – bijvoorbeeld voor productie, distributie of commerciële exploitatie – kan dit doen door middel van een licentieovereenkomst.

De licentieovereenkomst bepaalt de rechten en plichten van de licentiegever (rechthebbende) en de licentienemer (andere, verkrijgende partij). Zo kan worden overeengekomen dat de licentiegever bijvoorbeeld recht heeft op een vergoeding (royalty). Ook kan de licentie worden beperkt, bijvoorbeeld tot een bepaald territorium/gebied, ten behoeve van een bepaalde toepassing of in duur.

IE-rechten in een IE-B.V.

Aangezien intellectuele eigendomsrechten voor veel ondernemingen essentieel zijn voor de bedrijfsuitoefening, is het wenselijk deze rechten zoveel mogelijk buiten de risicosfeer houden, bijvoorbeeld in een aparte (IE-)entiteit. Wanneer de intellectuele eigendomsrechten namelijk zijn ondergebracht binnen dezelfde B.V. waar ook commerciële activiteiten plaatsvinden, loopt de onderneming een risico. Indien de onderneming financieel in zwaar weer terecht komt of zelfs failliet gaat, komen alle intellectuele eigendomsrechten in beginsel namelijk in de failliete boedel terecht.

In veel ondernemingsstructuren worden daarom de intellectuele eigendomsrechten ondergebracht in een aparte besloten vennootschap, een IE-B.V. Maar het onderbrengen van de IE-rechten in een aparte entiteit biedt meer voordelen, zo ook bij het scheiden van verdienmodellen of het verstrekken van (bijvoorbeeld white label) licenties.

IE-rechten bij fusies en bedrijfsovernames

Wanneer je voornemens bent om een retailmerk of een software ontwikkelaar over te nemen, spelen de aanwezige intellectuele eigendomsrechten een belangrijke rol.

Je wil immers zeker weten dat de verkopende retailer de relevante merken correct geregistreerd heeft, respectievelijk dat de software ontwikkelaar ook daadwerkelijk rechthebbende is van de auteursrechten ten aanzien van de broncode van de software of dat deze niet (deels) uit Open Source Software bestaat.

Bij Penrose, advocatenkantoor in Amsterdam, werken advocaten gespecialiseerd in Intellectueel Eigendomsrecht die graag met je meedenken en jouw vragen beantwoorden. Neem gerust contact met ons op.

Onze advocaat IE-recht
Chantal Bakermans portret
Advocaat, partner
Nieuws

IE-recht