Penrose advocatenkantoor in Amsterdam
top
Penrose header contracten afbeelding

Distributieovereenkomsten

  /    /  Distributieovereenkomsten

Penrose Advocaten distributieovereenkomsten

Penrose is een advocatenkantoor gespecialiseerd op het gebied van distributieovereenkomsten. We adviseren en assisteren producenten, dienstverleners, afnemers en distributeurs o.a. bij het aangaan van distributieovereenkomsten, de aanpassing of afwikkeling van distributieovereenkomsten en bij conflicten over distributieovereenkomsten. Hieronder beschrijven we een aantal belangrijke en veelvoorkomende onderwerpen rond de distributieovereenkomst waar wij dagelijks bij betrokken zijn.

Anderen zochten ook naar:

De distributieovereenkomst is de overeenkomst waarbij de ene partij, de leverancier, zich verplicht bepaalde producten of diensten te leveren aan zijn wederpartij, de distributeur. De distributeur draagt vervolgens zorg voor de afzet en verspreiding van die producten of diensten door deze te leveren aan afnemers. De levering door de distributeur aan afnemers gebeurt op eigen naam van de distributeur en komt voor zijn rekening en risico. Dit in tegenstelling tot het handelen van een handelsagent op basis van een agentuurovereenkomst waarbij de handelsagent niet in eigen naam handelt en overeenkomsten sluit op naam en voor rekening van zijn principaal.

De distributieovereenkomst is een duurovereenkomst, een overeenkomst waarin partijen zich verplichten tot een voortdurende prestatie of een reeks van prestaties die zich over een langere tijd uitstrekken.  Dit geldt in de meeste gevallen ook voor een distributieovereenkomst voor bepaalde tijd omdat deze doorgaans voor een langere tijd wordt aangegaan. De wet stelt in beginsel geen inhoudelijke eisen aan de distributieovereenkomst. Dit betekent dat partijen bij het aangaan van een distributieovereenkomst in beginsel vrij zijn om de afspraken te maken die zij wensen. Wel zijn de algemene regels van het verbintenissenrecht op de distributieovereenkomst van toepassing.

In een distributieovereenkomst kan worden bepaald dat sprake is van exclusiviteit voor de distributeur. Dit kan – ten gunste van de distributeur – inhouden dat de leverancier zich verbindt om producten of diensten te leveren aan slechts één distributeur, in één bepaald afzetgebied of met een bepaalde groep afnemers. Ook kan worden afgesproken dat een distributeur zich verplicht de producten uitsluitend van een of meer bepaalde leveranciers te betrekken (bijvoorbeeld tankstations of bierafnamecontracten). Afspraken over exclusiviteit kunnen de mededinging beperken.

Vaak bevatten distributieovereenkomsten minimum sales targets voor de distributeur. Dit zijn de minimale aantallen die een distributeur moet zien te verkopen. Als een distributeur de targets niet haalt, kan dat gevolgen hebben. Afhankelijk van wat er daarover is afgesproken kan het niet halen van de targets bijvoorbeeld tot gevolg hebben dat de distributieovereenkomst kan worden ontbonden, of dat de distributeur zijn exclusiviteit verliest.

Aangezien de distributeur de producten of diensten voor eigen rekening en risico inkoopt en doorverkoopt, ligt het misschien voor de hand te denken dat de distributeur ook zelf kan bepalen tegen welke prijs hij de diensten en producten doorverkoopt. Maar veel leveranciers proberen de verkoopprijs van de distributeur toch te sturen op een bepaalde manier. Afspraken over de doorverkoopprijs kunnen de mededinging beperken, met verstrekkende gevolgen.

Distributieovereenkomsten bevatten regelmatig bepalingen over intellectuele eigendomsrechten. Dit kan bijvoorbeeld inhouden dat het de distributeur is toegestaan om het handelsmerk van de leverancier voor bepaalde doeleinden te gebruiken. De distributeur kan ook verplicht worden te reageren op inbreuken op de intellectuele eigendom van de leverancier.

Een distributieovereenkomst die is aangegaan voor bepaalde tijd is meestal niet tussentijds opzegbaar. Wel kan een dergelijke overeenkomst tussentijds worden gewijzigd (bijvoorbeeld bij onvoorziene omstandigheden) of ontbonden (bij wanprestatie) als daar aanleiding en redenen voor zijn.

Vaak worden distributieovereenkomsten aangegaan voor onbepaalde tijd. Indien partijen niet hebben voorzien in een manier om de distributieovereenkomst voor onbepaalde tijd op te zeggen, geldt dat deze in beginsel opzegbaar is. Maar bij het uitoefenen van deze opzeggingsbevoegdheid spelen wel een aantal punten mee die grote impact kunnen hebben op de manier waarop de distributieovereenkomst (financieel) moet worden afgewikkeld bij een opzegging:

1. Is een bijzondere grond voor opzegging nodig of kan er altijd zomaar worden opgezegd?
2. Welke opzegtermijn dient in acht te worden genomen?
3. Is eventueel schadevergoeding verschuldigd vanwege de opzegging?

Omdat er geen wettelijke regeling bestaat die de opzegging van een distributieovereenkomst regelt, moeten voormelde vragen (als partijen er onderling niet uitkomen) door de rechter worden beantwoord. Wij raden daarom aan altijd een opzeggingsregeling in de distributieovereenkomst op te nemen waarin voormelde aspecten geregeld worden.

In tegenstelling tot bij de agentuurovereenkomst is de leverancier bij het einde van de distributieovereenkomst niet wettelijk verplicht om een goodwill- of een klantenvergoeding aan de distributeur te betalen. Wel kan ook bij een opzegging van de distributieovereenkomst sprake zijn van schadeplichtigheid van de opzeggende partij, als de opzegging plaatsvindt in strijd met de toepasselijke regels of als daarbij de redelijkheid en billijkheid wordt geschonden.

Bij Penrose, advocatenkantoor in Amsterdam, werken advocaten die gespecialiseerd zijn in distributieovereenkomsten. Onze advocaten denken met je mee en beantwoorden graag jouw vragen. De contactgegevens van onze specialisten vind je hier.

Onze advocaten
contractenrecht
Profielfoto Lukas Witsenburg rond
Advocaat, partner
Thomas Schutte portret
Advocaat, partner
Hans Klaver portret
Advocaat, partner
Profiel Thomas Welschen
Advocaat, partner
Nieuws

Contracten