Penrose advocatenkantoor in Amsterdam
top
Image Alt

Wet huis voor klokkenluiders

  /  Nieuws   /  Wet huis voor klokkenluiders
Het woord Whistleblower in een boek

Wet huis voor klokkenluiders

Op 1 juli 2016 treedt de Wet Huis voor klokkenluiders in werking. Op grond van deze wet moeten alle ondernemingen met 50 werknemers of meer een interne meldregeling voor klokkenluiders hebben. In zo’n meldregeling dient onder meer te zijn geregeld hoe de organisatie omgaat met interne meldingen van vermoedelijke misstanden, bij welke functionaris of functionarissen een vermoedelijk misstand kan worden gemeld en hoe met vertrouwelijkheid wordt omgegaan.
Zie ook de update onder aan dit artikel.

Ondernemingsraad en Huis voor de klokkenluiders

De Ondernemingsraad heeft instemmingsrecht ten aanzien van de meldregeling voor klokkenluiders. Daarnaast wordt op grond van de wet het zogenaamde Huis voor de klokkenluiders opgericht. Deze instelling adviseert klokkenluiders adviseren en -los daarvan- kan onderzoek doen naar vermeende misstanden en de wijze waarop de werkgever de klokkenluider heeft bejegend. Bij een onderzoek van het Huis voor klokkenluiders moet de onderzochte onderneming meewerken en informatie / stukken verschaffen tenzij nationale veiligheid, een beroepsgeheim of een wettelijk voorschrift zich daartegen verzet.

Procedure voor het aan de kaak stellen van misstanden

De Wet Huis voor de klokkenluiders gaat ervan uit dat een (vermoedelijke) misstand eerst bij de werkgever wordt gemeld en dan pas bij het Huis. Er kan wel direct bij het Huis voor klokkenluiders om een onderzoek worden verzocht als het in redelijkheid niet van de werknemer kan worden gevraagd dat eerst bij de werkgever een klacht wordt ingediend. Wij verwachten dat een werknemer in de praktijk vaak direct bij het Huis zal melden in plaats van eerst bij de werkgever. Kennelijk ongegronde klachten en klachten die bij een andere instantie thuishoren, worden niet in behandeling genomen. Zo’n andere instantie kan bijvoorbeeld de Autoriteit Consument & Markt of het Openbaar Ministerie zijn.

Bescherming rechtspositie klokkenluider

Een werknemer die een melding doet van een vermoeden van een misstand (bij de werkgever, het Huis, of een andere bevoegde instantie) mag niet vanwege zijn melding worden benadeeld in zijn rechtspositie, zowel tijdens als na de melding. Onder benadeling wordt onder andere verstaan ontslag, overplaatsing, het onthouden van salarisverhoging of het afwijzen van verlof. Voor een geslaagd beroep op die rechtsbescherming moet de melding aan een drietal eisen voldoen. Er moet sprake zijn van een op redelijke gronden gebaseerd vermoeden van een misstand, de melding moet te goeder trouw en naar behoren zijn gedaan, en de werknemer moet zorgvuldig hebben gehandeld.

Penrose en meldingsregeling voor klokkenluiders

Penrose advocaten te Amsterdam kan uiteraard helpen bij het opstellen van een klokkenluidersmeldregeling en ook bij het adviestraject bij de Ondernemingsraad. Voor meer informatie kunt u contact met ons opnemen. Wij zijn telefonisch bereikbaar op 020-2400710 of stuur ons een mail.

Update

Het Huis voor Klokkenluiders is eind 2017 zelf in organisatorische moeilijkheden gekomen en in januari 2018 is het hele bestuur afgetreden. Een interim bestuur probeert orde op zaken te stellen. Zie de volgende link van 29 juni 2018.