Penrose advocatenkantoor in Amsterdam
top
Image Alt

9 belangrijke onderwerpen voor ondernemers in crisistijd

  /  Nieuws   /  9 belangrijke onderwerpen voor ondernemers in crisistijd
Man springt over grafiek

9 belangrijke onderwerpen voor ondernemers in crisistijd

In korte tijd is de stemming vanwege het coronavirus rigoureus omgeslagen: begin maart 2020 stond alles nog in het teken van samenwerken, transacties en nieuwe projecten. Diezelfde maand nog is de centrale vraag welke juridische maatregelen genomen kunnen worden in corona-crisistijd. Niemand is voorbereid op deze situatie, die om saamhorigheid en een helpende hand vraagt bij het zoveel mogelijk beheersbaar maken van de schade en effecten van de crisis.

Wij zetten hieronder 9 thema’s op een rij waar wij nu dagelijks over gebeld worden, door onze cliënten maar ook door onbekenden die in een noodsituatie terecht zijn gekomen. Om deze kennis zo toegankelijk mogelijk te maken hebben we deze thema’s uitgewerkt op de website. We hopen dat dit mensen helpt.

Daarnaast heeft Penrose een pro-bono telefonische vragenlijn, geopend, zodat ook mondeling toelichting kan worden geven en vragen beantwoord kunnen worden.

1. Corona = overmacht. Maar wat betekent dat?

Veel ondernemers hebben te maken met het niet kunnen nakomen van hun contractuele verplichtingen als gevolg van het coronavirus. De oorzaken zijn veelal stilgevallen toeleveranciers (die hetzelfde probleem hebben) of overheidsmaatregelen die het ondernemen beperken of onmogelijk maken. Kan in dat geval een beroep worden gedaan op overmacht? In veel gevallen wel. Mogelijk kan ook een beroep worden gedaan op onvoorziene omstandigheden. Maar wat zijn daarvan dan de gevolgen? Wij hebben deze vragen over overmacht en onvoorziene omstandigheden hier nader uitgewerkt.

2. Selectieve betaling om faillissement te voorkomen

Als klanten structureel later gaan betalen en de bank geen uitkomst biedt, dan komt er een moment dat een onderneming zelf ook in liquiditeitsproblemen raakt. Als dit liquiditeitstekort niet goed gemanaged wordt, dan kan deze situatie omslaan in een faillissement. Veelal wordt dit voorkomen door de betaling van de crediteuren uit te stellen of naar prioriteit te behandelen. Het staat ondernemingen in hoge mate vrij om van het middel van “selectieve betaling” gebruik te maken. Er is echter wel een grens, en als deze grens gepasseerd wordt, dan dreigt bestuurdersaansprakelijkheid. We gaan hier dieper in op de mogelijkheden van selectieve betaling en het kantelpunt richting bestuurdersaansprakelijkheid.

3. Beëindiging van contracten

Kosten besparen: een essentieel onderdeel in crisismanagement. Ondernemingen hebben de begroting voor 2020 opgesteld in tijden van voorspoed. De realiteit is nu anders. Kosten besparen betekent vaak het beëindigen van bepaalde contracten. Huurcontracten, opdrachtnemers, leveranciers, leaseovereenkomsten, licentieovereenkomsten, over de hele linie zal worden bekeken waar getemporiseerd, bespaard of geoptimaliseerd kan worden. In sommige gevallen biedt de wet specifieke beëindigingsregelingen. Maar bovenal is het van belang wat over beëindiging in het contract zelf is opgenomen. Vaak ontbreekt echter een beëindigingsregeling of deze regeling is onduidelijk. Of het contract is aangegaan voor een langere periode en beëindiging lijkt niet zomaar mogelijk. Hier gaan we dieper in op de aandachtspunten en mogelijkheden bij het beëindigen van contracten.

4. Betalingsachterstanden & Incassotrajecten

Een onmiskenbaar fenomeen in crisistijd is oplopende betalingstermijnen bij debiteuren en een oplopend percentage onbetaalde facturen. Hoeveel tijd geef je een debiteur? En welke praktische en administratieve maatregelen tref je om handelsdebiteuren toch zoveel mogelijk te laten betalen? Hier gaan we dieper in op een aantal praktische en juridische tips en maatregelen voor de incasso van handelsdebiteuren.

5. Opschorten van contracten bij niet betaling

In vervolg op thema 4 (dat over betalingsachterstanden en incasso’s ging) behandelen we in thema 5 Opschorting. Een belangrijk middel om een klant tot betaling te bewegen is het (tijdelijk) opschorten van de tegenprestatie. In de meeste gevallen zet dit een klant vanzelf aan tot betaling of het treffen van een betalingsregeling. Maar is opschorting altijd mogelijk? Denk bijvoorbeeld aan de situatie dat cruciale bedrijfsprocessen verzorgd worden door een SAAS (software-as-a-service) leverancier. Kan deze SAAS-leverancier zomaar de dienstverlening opschorten? De mogelijkheden (en onmogelijkheden) rond opschorting van onder andere SAAS contracten worden hier nader besproken.

6. Innen van leningen en uitwinnen van zekerheden

Leningen worden vaak verstrekt op basis van een leningsovereenkomst, al dan niet verzekerd met een pandrecht of borgstelling. Rekeningcourantleningen zijn soms ongedocumenteerd en blijken dan alleen uit de boekhouding. In beide gevallen komt er een moment dat de lening moet worden terugbetaald, maar terugbetaling gaat niet altijd vanzelf. En de verwachting is dat dit de komende tijd moeilijker gaat. Hoe pak je dat aan? Hoeveel uitstel van betaling geef je? En wat kan je met een pandrecht of borgstelling als de leninggever niet (tijdig) terugbetaalt? Hier gaan we dieper in op de aandachtspunten en mogelijkheden bij het innen van leningen en het uitwinnen van zekerheden.

7. Reorganisatie van personeel

Crisistijden gaan gepaard met pijnlijke en ingrijpende maatregelen. Vaak is dan een reorganisatie van bedrijfsactiviteiten en/of personeel niet te voorkomen. Voorafgaand aan een reorganisatie vindt doorgaans een scenario- en impact analyse plaats, waarbij wordt gekeken welke ingrepen het meest passend en effectief zijn. Een personele reorganisatie heeft tot gevolg dat van een deel van het personeel gefaseerd of ineens afscheid moet worden genomen. Hier beschrijven we de toepasselijke procedures en stappen tijdens een personele reorganisatiereorganisatie.

8. Reorganisatie van bedrijfsactiveiten

Bij een reorganisatie van bedrijfsactiviteiten denken we in eerste instantie aan bijvoorbeeld een verkoop van ondernemingsactiviteiten, outsourcing of het helemaal stopzetten van bepaalde bedrijfsactiviteiten. Een reorganisatie van bedrijfsactiviteiten gaat veelal gepaard met een reorganisatie van personeel. Daar schreven we in het vorige thema al over. Hier gaan we in op verkoop, outsourcing of liquidatie als reorganisatievormen.

9. Faillissement of liquidatie

Zodra de levensvatbaarheid van een onderneming is verdwenen, dan heeft men in het beste geval de keuze tussen faillissement of een gecontroleerde liquidatie (voorafgegaan door een reorganisatie). Als die keuze er niet meer is, dan resteert een faillissement. Welke overwegingen spelen een rol bij een keuze tussen faillissement en gecontroleerde liquidatie? Welke stappen moeten genomen worden richting een faillissement en waar moet je allemaal aan denken? En welke stappen doorloop je richting een liquidatie? Hier gaan we dieper in op de aandachtspunten en mogelijkheden bij faillissement en liquidatie.

Kijk op onze website voor meer informatie over bovenstaande onderwerpen of neem vrijblijvend contact op met Lukas Witsenburg (l.witsenburg@penrose.law), advocaat ondernemingsrecht in Amsterdam. Wij beantwoorden graag uw vragen.

Advocatenkantoor Penrose, Amsterdam.

Anderen zochten ook naar: